Nyheder

Referat af generalforsamling 2018

24. april 2018

Generalforsamling i Olympisk Klub Danmark 17. marts 2018

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. a. Aflæggelse af revideret regnskab 2017 til godkendelse
b. Fremlæggelse af budget for 2018 til orientering
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
i. Næstformand (Renè Nielsen, modtager genvalg)
ii. Kasserer (Bo Kaliszan, modtager genvalg)
iii. Bestyrelsesmedlem (Susanne Ward, modtager genvalg)
iv. Sekretær (Jesper Pilegaard)
7. Valg af revisor samt revisor suppleant
8. Eventuelt

Add 1) Valg af dirigent:
Bestyrelse forslog Elo Toestenæs, Elo blev valgt.

Add 2) Bestyrelsens beretning:

Årets arrangementer

30/1               VIP-arrangement 6 dages løb i Ballerup Arena – 30 personer, medlemmer og sponsorer.
1/4                 Forårstræf/Generalforsamling
22/5               Golftræf i Tikøb – Arrangeret af medlemmer
20/6               Athletic Games på Østerbro Stadion
1/10               VIP-arrangement i KVIK Hockey Arene, Herning – Præsentation af klubben – Interview af Verner Blauzun – Ishockey match – Lidt spisning og bar
15/12             VIP-arrangement EM i kortbanesvømning i Royal Arena – 50 deltagere – Præsentation af klubben – Benny Nielsen foredrag – Svømning – Flot middag

Kontingent

Vel modtaget – god respond.

Kommunikationskanaler

Vi forsætter med at sendte papirbreve ud til de tidligere registrere betalende medlemmer 2 gange om året. Det drejer sig om 28 medlemmer. Brevudsendelse fortsætter vi frem til 2020. Der er en god udvikling i gang omkring den digitale kommunikation. Der er nu 361 medlemmer der bruger Facebook gruppen og der er yderligere 66 medlemmer der ønsker at modtage kommunikation via mail. Så nu kommunikerer vi digitalt til 421 medlemmer og tallet er stigende.

WOA

Nordisk WOA møde på Island med deltagelse af Sverige og DK. De respektive lande fortalte om deres klubber, initiativer samt udfordringer. Island og DK er på næsten samme niveau, hvor Sverige er på et andet. Sverige har en økonomi og laver større initiativer. F.eks. inviterede de alle nulevende OL-atleter til et arrangement, hvor der i forbindelse med et fodbold arrangement var en fælles indmarch og hyldning. De deltagende lande blev støttet af WOA.

Sponsorer:

Helårssponsor
. InvaCare
. ACI
Sponsorat indeholder deltagelse i to af vores arrangementer medbringende en kunde samt at OKD stiller op i virksomheden og giver et foredrag. Gøres pt. af bestyrelsen, men hvis der er andre medlemmer der gerne vil hjælpe her skal i bare give en melding.

Støtte fra DIF og Team DK

Vi får stadig støtte fra DIF. Men støtten tages på dagsordenen i Team DK. Vi håber at Team DK stadig vil støtte os.

Arrangementer og andre aktiviteter i 2018

Forårstræf / generalforsamling – marts – Få tilmeldinger og ændring – Overveje en adskillelse af forårstræf og generalforsamling

Olympiske Dage i Roskilde – juni – Det bliver et flot arrangement med flere aktiviteter

VM sejllads i Aarhus – august – Vi kigger på en VIP pakke

Og i efteråret lave en yderligere aktivitet – Kunne være en håndboldkamp

Nyt initiativ – Give tilbage til sporten – (Vi gi’r tilbage)

I samarbejde med Roskilde Kommune afprøver vi en koncept for at afholde en Masterclass. Roskilde er en af 22 Team DK elite kommuner. Vi afholder over to aftener inspirationsmøder med talenterne. Vi fortæller om vores sportserfaringer, samt drømme og giver sparring omkring målsætningsarbejde. Vi giver dem også værktøj til at arbejde med toppræstationsmønster. Vi forsøger også at hjælpe atleterne og kommunen med at etablere et netværk på tværs af idrætsgrenene. Det er formand (Keld Nielsen) og næstformand (Rene Nielsen) der forsøger at repræsentere klubben på bedste vis. Første aften er afholdt i februar og blev godt modtaget. Hvis de olympiske dage i Roskilde gennemføres tænker vi at afholde et tredje inspirationsmøde med deltagelse af vores nordiske WOA kollegaer. Vi vil evaluere efterfølgende og tage en snak med Team DK om det er værdiskabende.

Jeg vil runde af med – på bestyrelsens vegne – at takke vores aktive medlemmer for støtte og praktisk hjælp til vores arrangementer og en tak til vores sponsorer, DIF og Team Danmark for økonomisk støtte.

Bestyrelsens beretning blev godkendt.

I debatten efter bestyrelsens beretning kom er følgende kommentarer:

Ivan Kemnitz savnede mere information til dem der ikke er på Facebook. Ivan spurgte også til om Hvidberg/Blåvand arrangementet helt var stoppet. Jesper Pilegaard, kunne bekræfte at det var stoppet. Det var et arrangement som tidligere var blevet drevet af Jørn Lund. Bestyrelsen arbejdede med nye in-put, som ”Olympiske Dage”.

Valdemar Bandolowski havde nogle ideer til at OKD kunne blive mere synlige og en attraktiv klub at være den del af. Det kunne blandt andet være i form af et medlemskort, som kunne giver adgang til sportsarrangementer, der bliver afholdt i Danmark, fx en Håndboldkamp, Ishockey osv. Samt at vi kunne stille vores viden og kapacitet til rådighed over for indlæg på træningssamlinger for unge atleter.

Jørn Steffensen mente at vi skulle passe på, at klubben ikke ”tabte” nogle af de ældre i klubben, ved at kommunikationen primært foregår på Facebook. Ivan Kemnitz spurgte om OKD sørgede for overnatningsmuligheder i forbindelse med VM i sejlsport den 4. august.  Det har bestyrelsen ikke planer om da det er et arrangement fra kl. 10-18.

Willy Christiansen nævnte også at han savnede at de OL-deltagere, der havde stoppet deres sportskarriere, gik ind i noget foreningsarbejdet.

Add 3)  Regnskab

a. Aflæggelse af revideret regnskab 2017 til godkendelse.
b. Fremlæggelse af budget for 2018 til orientering.

Regnskabet og budget blev godkendt.

Add 4) Indkomne forslag:

Elo Tostenæs syntes af sidste deadlinen (1. november) for indsendelse af ændringer til vedtægterne var for lang tid i forvejen for generalforsamlingen og foreslog 1. februar.

Jesper Pilegaard orienterede om at det var sat så lang tid før, så bestyrelsen og medlemmer havde tid til at gennemarbejde et eventuelt forslag.  Og hvis den der kommer med forslaget havde noget vigtigt ”på hjertet” så havde forslagsstilleren ingen udfordringer med en deadline 1. nov. Derimod kun vi risikerer at der komme et forslag lige før deadline, som medlemmerne og bestyrelsen ikke havde mulighed for at gennemtænke konsekvenserne af.

Efter nogen dialog, blev deadline til forslag til vedtægt ændringen om en deadline til 1. februar godkendt.

(Ændringen er efterfølgende blevet afvist, da det forslag først blev fremført på selve generalforsamlingen, og ikke overhold den deadline for indkommende forslag, og der med ikke været sendt ud sammen med indkaldelse til generalforsamlingen.)  Forslaget fra Elo Tostenæs er derfor ikke godkendt.  Men bliver fremført på næste generalforsamling, som de indkommen forslag.)

Add 5) Fastsættelse af kontingent:
Bestyrelsen forslag med at forsætte med et kontingent på kr. 0,00 blev godkendt.

Add 6) Valg af medlemmer til bestyrelsen:
i. Næstformand (Renè Nielsen, modtager genvalg)
ii. Kasserer (Bo Kaliszan, modtager genvalg)
iii. Bestyrelsesmedlem (Susanne Ward, modtager genvalg)
iv. Sekretær (Jesper Pilegaard – modtager valg, har fungeret som sekretær siden april 2017)

Alle blev valgt.

Add 7) Valg af revisor samt revisor suppleant:

Hans E Pedersen blev genvalgt og Jørn Lund blev også genvalgt som revisor suppleant.

  1. Eventuelt:

Der er mulighed for at køb tøj via Olympisk Klub, dette fortages via Michael Durbahn.  Bestillingerne blive samlet i ”bunker” i løbet af året så der afgives en bestilling.

Olympisk Klub har til formål at støtte den olympiske bevægelse i Danmark og medvirke, at olympiske deltagere mødes og bidrager til den olympiske historie med deres olympiske effekter som medaljer, redskaber, scrapbøger, fotos og film.

©2022 - Alle rettigheder reserveret | Login