Om Olympisk Klub

Vedtægter

1. Klubbens navn og formål

Olympisk Klub Danmark er stiftet den 25. november 1989. Klubbens hjemsted er Idrættens Hus, Brøndby.

Klubbens formål er at vedligeholde og udvikle kontakten mellem idrætsudøvere og non-athletics, der har deltaget i Olympiske Lege og Paralympiske Lege og været en del af det danske OL-hold eller Paralympiske hold. Endvidere skal klubben medvirke til at fremme den olympiske bevægelse.

2. Medlemmer

Som medlem kan optages enhver idrætsudøver, der for Danmark har deltaget aktivt i de Olympiske Lege eller Paralympiske Lege i henhold til IOC’s Charter eller IPC´s Charter.

Personer, som, udpeget af Danmarks Olympiske Akademi, har været medlem af Olympisk Klub Danmark’s bestyrelse i mere end 10 år, vil kunne optages som medlemmer af Olympisk Klub Danmark. Optagelsen skal godkendes af den til enhver tid siddende bestyrelse.

IOC’s og IPC´s repræsentant i Danmark og Danmarks Idræts-Forbunds formand er fødte medlemmer af klubben.

Som ekstraordinære medlemmer kan optages direktøren for DIF/DOK, direktøren for Team Danmark, Chef de mission ved de Olympiske og Paralympiske Lege og formanden for Danmarks Olympiske Akademi samt non-athletics teamledere, trænere, fysioterapeuter, coaches o.l., der har været akkrediteret og været en del af det danske OL-hold eller Paralympiske hold.

Forhenværende ekstraordinære medlemmer f. eks. Danmarks Idræts Forbunds formand, direktøren for DIF/DOK og Team Danmark samt Chef de mission ved de Olympiske lege, kan efter ophør i deres respektive stillinger, optages som medlemmer af OKD. Den til enhver tid siddende bestyrelse træffer afgørelse om deres medlemskab.

Ekstraordinære medlemmer har taleret men ikke stemmeret.

Æresmedlemmer: Et medlem der gennem en årrække har ydet særlig fortjenstfuld indsats for Olympisk Klub Danmark kan, efter indstilling fra bestyrelsen, af generalforsamlingen udnævnes til æresmedlem.

Æresmedlemmer er kontingentfrie.

 3. Samarbejde

Olympisk Klub Danmark samarbejder med Danmarks Idræts Forbund, Danmarks Olympiske Komite, Danmarks Olympiske Akademi og Team Danmark.

Olympisk Klub Danmark er medlem af World Olympians Association (WOA).

4. Kontingent

Klubbens kontingent fastsættes på årsmødet.

Aktive deltagere samt non-athletics teamledere, trænere, fysioterapeuter, coaches o.l., der har været akkrediteret og været en del af det danske OL-hold, fra de sidst afholdte Olympiske og Paralympiske Lege er automatisk medlem af OKD i det år hvori de har deltaget og er kontingentfrie i dette – samt det efterfølgende år. Gælder dog kun for førstegangs deltagere.

Medlemmer, der ikke har betalt kontingent i 1 år, slettes af medlemslisten, men kan til enhver tid genoptages mod betaling af det skyldige kontingent.

Man er stemmeberettiget, når man har betalt årskontingent, og har været medlem i mindst 6 måneder.

5. Ledelse

Klubbens ledelse består af en bestyrelse på 7-9 medlemmer, som vælges blandt klubbens ordinære medlemmer. Generalforsamlingen vælger formand, næstformand, kasserer, sekretær og 3-5 ordinære medlemmer.
Alle bestyrelsesmedlemmer er valgt for en 2 årig periode.

 1. Formanden vælges i ulige år
 2. Næstformand vælges i lige år
 3. Kasserer vælges i lige år
 4. Sekretær vælges i ulige år
 5. 3 ordinære medlemmer vælges i ulige år
 6. 2 ordinære medlemmer vælges i lige år

I tilfælde af vakance kan bestyrelsen supplere sig selv, indtil næste ordinære generalforsamling finder sted.

Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden og ved dennes fravær af næstformanden, og disse er også forpligtet til at indkalde til sådanne, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af den er tilstede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende, eller ved hans fravær næstformandens.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Klubben tegnes af formanden og kassereren i forening. Ved den enes fravær indtræder næstformanden. Bestyrelsen kan meddele prokura til et eller flere medlemmer til varetagelse af sædvanlige økonomiske dispositioner.

Bestyrelsen kan efter behov ansætte lønnet medhjælp.

6. Regnskab

Klubbens regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.

Kassereren fører klubbens bogholderi og udfærdiger årsregnskabet.

Revision af klubbens regnskab foretages af en revisor, der vælges på årsmødet.

Kassereren udfærdiger budget for det kommende regnskabsår.

Foreningen hæfter kun med sin formue, bestyrelsen og de øvrige medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens gæld eller andre forpligtigelser

7. Generalforsamling

Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen, som holdes i marts – eller april måned i forbindelse med årsmødet og indkaldes med 3 ugers varsel.

Dagsorden for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse samt fremlæggelse af budget for det kommende år til orientering
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 7. Valg af en revisor samt en revisorsuppleant
 8. Eventuelt

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 1. november og sendes ud med indkaldelsen til generalforsamlingen/årsmødet.

Vedtægtsændringer samt valg til bestyrelsen afgøres ved simpelt flertal.

Hvis blot et stemmeberettiget medlem ønsker det, skal der afholdes skriftlig afstemning.

8. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når mindst halvdelen af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 1/5 af klubbens stemmeberettigede medlemmer indsender skriftligt ønske herom til bestyrelsen med angivelse af forhandlingsemne.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes ved bestyrelsens foranledning med mindst 14 dages varsel ved skrivelse til hvert enkelt medlem.

Indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamling skal indeholde en dagsorden omfattende følgende punkter

 1. Valg af dirigent
 2. Emne til forhandling
 3. Eventuelt

Regler for stemmeret og valgprocedure følger bestemmelserne i § 7

 9. Klubbens opløsning

Klubben kan kun opløses ved afstemning på en generalforsamling, og når mindst ¾ af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.

Forslag om klubbens opløsning skal meddeles samtidig med indkaldelse til generalforsamling.

Såfremt klubben opløses, tilfalder dens midler Danmarks Idræts-Forbunds aktivgruppe.
Vedtaget på generalforsamlingen den 26.10.1996
med efterfølgende ændringer den 9.10.1999, 29.09.2001, 27.09.2003, 24.09.2005, 24.09.2005, 07.10.2006, 17.03.2007, 05.04.2008, 21.03.2009, 24.04.2012 og 21.03.2015

Bestyrelsen

Formand

Keld Nielsen
keld.nielsen@olympian.org

Næstformand

Rene Nielsen

ganzeperson50@gmail.com

 

Kasserer

Bo Kaliszan
bo.kaliszan@olympian.org

Bestyrelsesmedlem

Michael Kisbye Strøm
kisbye-schmidt@post.tele.dk

Olympisk Klub har til formål at støtte den olympiske bevægelse i Danmark og medvirke, at olympiske deltagere mødes og bidrager til den olympiske historie med deres olympiske effekter som medaljer, redskaber, scrapbøger, fotos og film.

©2024 - Alle rettigheder reserveret | Login